“Ronda Vallès/Quart Cinturó.”

Aquests darrers dies, han ant apareixen noticies sobre el possible traçat de la ronda del Vallès abans coneguda com a Quart Cinturó. En alguns mitjans, apareixia el traçat proposat per la Generalitat, i en altres, que es deixava en mans del Ministerio de Fomento la decisió sobre aquesta qüestió. Tanta confusió no és culpa dels periodistes sinó de veus interessades en entorpir un procés, gens fàcil, de negociació de les infraestructures catalanes.

Sobre la ronda del Vallès l’únic acord amb el PSC és el següent:

“Via orbital de Barcelona B-40 (Ronda Vallès).

-Definir les actuacions viàries en l’àmbit de les comarques del Vallès, en el marc d’un programa d’actuacions per a millorar la mobilitat de la segona corona metropolitana, que doni prioritat a l’increment de l’oferta de transport col·lectiu i de mercaderies per ferrocarril.

-Donar continuïtat a la Ronda del Vallès fins a Granollers. La Generalitat proposarà nous traçats alternatius a la proposta avui vigent del ministeri de Foment.

-Potenciar i millorar els ramals d’accés i distribució de trànsits de caràcter local i comarcal que permetin optimitzar la funcionalitat d’aquesta ronda en tot el seu traçat.”

Aquest és el concert literal assolit en la negociació del Pacte Nacional d’Infraestructures. Llegint-lo queden clares dues coses; ni tenim acord sobre el traçat Sabadell- Granollers ni deixem en mans del Ministerio de Fomento la concreció d’aquest recorregut. Hi ha temps per poder arribar a un nou traçat sense que es paralitzi res.

La ronda del Vallès no ha de ser sols un canvi de nom en relació a la proposta del Quart Cinturó, sinó de concepte en termes funcionals i de respecte al territori.La ronda del Vallès ha de resseguir les àrees urbanes (residencials i sobretot industrials) per tal de servir al territori, no pas condicionar la transformació del territori.

Posició aquesta, compartida amb ERC.

Anuncios