“Moció Cooperació Internacional per al Desenvolupament.”

Moción del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de ayuda oficial al desarrollo.
A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos los grupos, con la excepción del Grupo Popular. Por tanto, se mantiene viva la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Guillot.

Gràcies, president. Bon dia.

Aquesta moció per la subsegüent interpel·lació que vaig presentar a la ministra té tres grans objectius: el primer, com concretem que arribarem al 0,7 de la renda nacional bruta per l’ajuda oficial al desenvolupament al 2015, fruit de les retallades que en aquests moments estan presentades; el segon, quin nou impuls donem a les polítiques de cooperació, i en tercer lloc, com millorem la qualitat i eficàcia de les mateixes. Aquests tres objectius es recollien en la moció, i aquests tres objectius se salvaguarden a la transaccional. Vull en primer lloc agrair als portaveus que han signat aquesta transaccional, i evidentment lamentar que el Partit Popular no s’hagi pogut sumar a la mateixa.

A com arribarem al 0,7 al 2015, la ministra pocs compromisos va prendre i poca concreció va donar. És cert que va reiterar el compromís del Govern però també és cert que aquesta reiteració, aquest compromís, va molt condicionat pel creixement econòmic. Segurament, aquesta és la principal dificultat o diferència que hi ha entre la meva postura i la postura del Govern. Jo crec que Espanya és un país desenvolupat, Espanya és un país del primer món, Espanya és un país amb un producte interior brut per habitant d’aproximadament 23.000 euros, i Espanya no pot oblidar les seves responsabilitats globals enfront d’un món de misèria que creix cada cop més. Deia a la interpel·lació que el 1990 hi havia 840 milions de pobres i vam tancar el 2010 amb 1020 milions de pobres, és a dir que nosaltres no podem només condicionar a les nostres situacions econòmiques que en aquests moments són difícils i amb greus problemes socials, però no podem abandonar ni condicionar la nostra participació en les polítiques de concreció al desenvolupament.

És per això que la moció presenta el punt 1, 2 i 4 respecte a aquesta major concreció.En el punt 1 es reitera el compromís, reiterem un cop més tots els grups parlamentaris el compromís d’arribar a aquest 0,7 el 2015, però proposo garantir per llei arribar a aquest compromís. Aquesta és la recomanació de la Comissió Europea. Però no seríem els primers; Bèlgica ja ho ha fet. I creiem que és un bon instrument garantista per poder assolir aquests objectius. En segon lloc, el compromís de no reduir per sota del 0,40% de la renda nacional bruta l’aportació a les polítiques de cooperació al desenvolupament, que és un objectiu important. I per últim, en aquest apartat d’ingressos, per dir-ho d’alguna manera, la defensa d’una taxa a les transaccions financeres internacionals que sigui una postura que defensi el Govern espanyol a la cimera del G-20 que al mes de novembre es farà a París.

Un segon objectiu era un nou impuls consensuat amb les principals actors de la cooperació internacional. Aquest és el punt número 3, que creiem que convé en aquests moments que el Govern convoqui i segueixi dialogant amb els actors de la cooperació per tal de seguir garantint que aquesta cooperació es fa com a política d’Estat, que es prenen compromisos concrets, que es pot afrontar la situació de retallades amb millores evidents a l’eficàcia i la qualitat, cosa que porta als punts 5, 6, 7 i 8 de la moció. En el punt 5 proposo la millora de la informació i incorporar els marcs d’associació a les previsions pressupostàries plurianuals, cosa que permetrà un millor seguiment i avaluació de l’eficàcia de la nostra ajuda. En el punt 6, seguint el procés de reforma de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional, l’AECID, proposo la descentralització de la presa de decisions, l’especialització dels recursos humans d’aquesta agència, així com a la mateixa transaccional incorporem com a punt i seguit el punt cinquè de l’esmena del Partit Popular. Un punt setè que reclama un increment de l’ajuda que ofereix una major predictibilitat i transparència, i un major impacte a gran escala. És a dir, incrementar l’ajuda a gran escala en detriment dels projectes petits de baix impacte i baixa eficiència. I un vuitè punt que és la translació del punt sisè de l’esmena del PP i que es refereix a la priorització dels instruments de major impacte en la lluita contra la pobresa.

En el procés de negociació, cap dels partits majoritaris ha volgut donar suport al punt cinquè de la moció, respecte a aplicar una part del diferencial entre els ingressos i les previsions de la lluita contra el frau fiscal per reforçar les polítiques de cooperació. Ho lamento, és un altre exemple de quines són les prioritats respecte d’aquestes polítiques, però amb tot crec que la transaccional recull els aspectes fonamentals de la millora de les polítiques de cooperació internacional, sintonitza amb el que reclamen els principals actors de la cooperació i pot ser un bon instrument d’impuls a l’elecció del Govern. És per això que vull agrair un cop més als portaveus del Partit Socialista Obrer Espanyol, de Convergència i Unió, als senadors nacionalistes i al senador Sampol, del Grup Mixt, el seu suport. Lamentar que el PP no s’hi sumi i demanar el vot a aquesta moció.

Moltes gràcies, senyor president.

A LA MESA DEL SENADO

Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Senado sobre la tramitación de mociones, presentan la siguiente PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN con nº exp. 671/000130, suscrita por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.ENMIENDA TRANSACCIONAL El Senado insta al Gobierno a:

  1. Reiterar el compromiso de España con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de destinar el 0’7% en el año 2015 de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo. Garantizar por ley estos compromisos.
  2. El compromiso de no reducir el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo por debajo del 0’40% de la Renta Nacional Bruta.
  3. Seguir concertando de manera consensuada junto con los principales actores de la cooperación internacional para el desarrollo española un nuevo impulso para las políticas de cooperación.
  4. Defender en el seno de la Unión Europea y en la reunión del G-20, convocada para el próximo mes de noviembre en París, la creación de una tasa que grave las transacciones financieras internacionales sobre la base de la coordinación internacional.
  5. Seguir mejorando la información de tal modo que se faciliten las cifras de seguimiento de la ayuda lo antes posible una vez validadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo e incorporando en los Marcos de Asociación las previsiones presupuestarias plurianuales para el período de vigencia del mismo.
  6. Mediante el Contrato de Gestión en fase de elaboración continuar profundizando en la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a fin de mejorar los procesos de gestión de ayuda, avanzando en la descentralización de la toma de decisiones entre la sede y las unidades de cooperación en el exterior, así como en la especialización de los recursos humanos a disposición de la AECID para la mayor consecución de resultados de lucha contra la pobreza. Fortalecer las capacidades institucionales y humanas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del nuevo Contrato de Gestión 2011-2014.
  7. Aumentar el peso de los instrumentos de ayuda que ofrecen mayor predictibilidad, transparencia, alineamiento y mayor capacidad de transformación a gran escala, como la ayuda programática y los programas multilaterales, de manera que se sitúen como primer instrumento de cooperación con los países prioritarios de asociación amplia de la cooperación española en que sea posible (y se disminuya el uso de proyectos pequeños a corto plazo, de bajo impacto y baja eficiencia).
  8. Aumentar el peso de los instrumentos de la cooperación internacional para el desarrollo española que sean más eficaces, efectivos y que ofrezcan un mayor impacto en la lucha contra la pobreza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Madrid, 5 de abril de 2011

Anuncios